G a z e t k a   s z k o l n a
Od roku szkolnego 2010/2011 w naszym gimnazjum wydawana jest gazetka szkolna o nazwie
"Pinezka". Czasopismo redagowane jest w formie elektronicznej, choć istnieje możliwość nabycia
gazetki również w wersji "papierowej". W skład redakcji wchodzą:

pani Elżbieta Dziewońska - redaktor prowadzący
pan Tomasz Grabuńczyk - skład komputerowy, grafik

pani Renata Błoszenko
pani Kamilla Sacher-Ferc
pani Michaela Trinczek

Alexander Gnilka - dziennikarz
Zuzanna Nieckarz - dziennikarz
Adrian Rum- dziennikarz
Nina Tomczak - dziennikarz
Julia Zgorzelska - dziennikarzRok szkolny 2014/2015)

Numer 10/2014