Dzisiejsze Publiczne Gimnazjum nr 1 znajduje się w budynkach byłej Szkoły Podstawowej nr 3.
1. Szkoła Podstawowa nr 3 była szkołą najstarszą w Głogówku. Jej historia jest bogata, choć zapewne nie wszystkie jej epizody są znane przez mieszka
ńców naszego miasta.

2. Regularną szkołę założył w Głogówku hrabia Georg Oppersdorf w roku 1629. Stała się ona zalążkiem Szkoły Ćwicze
ń, która istniała przy Seminarium Nauczycielskim od 1803 r. Szkoła Ćwiczeń zaprzestała swojej działalności dziewiętnaście lat później. Przemianowano ją na szkołę podstawową.

3. Po wojnie w 1945 roku pierwszą szkołą zorganizowaną w Głogówku była właśnie wspomniana Szkoła Ćwicze
ń. Tą właśnie szkołą do roku 1970 była SP nr 3 pracująca przy Państwowym Liceum Pedagogicznym. Kadra nauczycielska Trójki składała się wtedy tylko z trzech pedagogów.

4. Liczba nauczycieli i uczniów wzrastała stopniowo wraz z oddaniem szkole w 1945 r. kompleksu budynków przy ulicy Powsta
ńców Śląskich 26. Wtedy też powstały pierwsze kółka zainteresowań: Spółdzielnia Uczniowska, Kółko Młodzieży PCK, Gromada Zuchów i Kółko Krajoznawczo - Turystyczne. Od 1948 r. zaczęto organizować pracownie i gabinety przedmiotowe. W pierwszych latach nauki powstała też biblioteka szkolna.

5. 31 sierpnia 1970 roku w związku z likwidacją Liceum Pedagogicznego, pozostając w tym samym budynku Szkoła Ćwicze
ń zaczęła pełnić obowiązki zwykłej Szkoły Podstawowej. Utworzono tu także oddziały specjalne dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, dla nich zorganizowano internat. Zaś w 1973 roku powstała klasa przysposobienia zawodowego.

6. Rok 1974 to rok powstania w naszym mieście Zbiorczej Szkoły Gminnej - Szkoły Podstawowej Nr 3. Posiadała ona dwa punkty filialne: Rzepce i Kierpie
ń. Trzy lata później przekazano Trójce wszystkie budynki szkolne byłego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kościuszki 10. Dzięki temu możliwe stało się uruchomienie pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej z pełnym wyposażeniem, auli szkolnej, boiska.

7. Zmieniali się też nauczyciele kierujący szkołą. W roku 1972 odchodzi na emeryturę dotychczasowy kierownik Aleksandra Dyhdalewicz. Jej miejsce zajmuje Janina Wery
ńska, która prowadzi szkołę przez wiele lat. Następnie dyrektorem zostaje Maria Kuzia, którą od 1998 roku zastępuje Jarosław Płóciennik.

8. We wrześniu 1999 r. zapadła decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3. Do jej budynków przybyli nauczyciele i uczniowie nowopowstałego Publicznego Gimnazjum nr 1. Dyrektorem nowej szkoły został dr Andrzej Szała. Przez dwa lata obie szkoły pracowały wspólnie. Od września 2001r. Publiczne Gimnazjum nr 1 przejęło całkowicie budynki byłej Szkoły Podstawowej nr 3.H i s t o r i a
S Z K O Ł A