Zagadnienia z chemii do powtórki dla kl.III                               
!!! NOWOŚĆ !!!

Dział- Kwasy, wodorotlenki, sole
1) Budowa kwasów, wodorotlenków i soli, wzory ogólne.
2) Wodorotlenek a zasada.
3) Właściwości i zastosowanie niektórych kwasów,wodorotlenków i soli.
4) Wzory sumaryczne i strukturalne kwasów, wodorotlenków i soli.
5) Równania reakcji otrzymywania soli.
6) Równania dysocjacji kwasów, zasad i soli.
7) Rodzaje odczynów roztworów, skala pH.
8) Kwaśne deszcze-powstawanie i skutki działania.
________________________________________________________________
WODA  I  ROZTWORY  WODNE                                                    !!! NOWOŚĆ !!!
1. Budowa cząsteczki wody, woda jako rozpuszczalnik niektórych substancji.
2. Rodzaje roztworów.
3. Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie.
4. Wykresy rozpuszczalności substancji w wodzie - odczytywanie.
5. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć - stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość i objętość.
6. Racjonalne gospodarowanie wodą.

________________________________________________________________
Powietrze i inne gazy.                                                                  
!!! NOWOŚĆ !!!
1. Powietrze jako mieszanina gazów, skład procentowy powietrza.
2. Właściwości azotu, tlenu, wodoru i tlenku węgla (IV), odczytywanie z układu okresowego informacji o tych pierwiastkach.
3. Doświadczenia pozwalające wykryć tlen, wodór i tlenek węgla.
4. Dlaczego gazy szlachetne są bardzo malo aktywne chemicznie?
5. Korozja, sposoby zabezpieczania przed rdzewieniem.
6. Źródła, rodzaje i skutki zanieczyszcze
ń powietrza; ochrona powietrz przed zanieczyszczeniami.
kartkówka; 19.03.-23.03
________________________________________________________________

Reakcje chemiczne

1. Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna; przykłady
2. Reakcja syntezy, analizy i wymiany; zapis równania, dobór współczynników, określenie substratów i produktów.
3. Reakcja egzoenergetyczna i endoenergetyczna.
4. Masa cząsteczkowa, prawo stałości składu i prawo zachowania masy - obliczenia.
________________________________________________________________

Wiązania chemiczne
Różnica między atomem a cząsteczką, odczytywanie zapisów atomów i cząsteczek.

Wiązanie kowalencyjne i jonowe-mechanizm powstawania.

Porównanie właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia i wrzenia)

Wartościowość jako liczba wiąza
ń między atomami, odczytywanie z układu okresowego wartościowości.

Wzory sumaryczne i strukturalne związków dwupierwiastkowych, odczytywanie nazwy i wartościowości i odwrotnie.

Obliczanie masy cząsteczkowej związków chemicznych.
________________________________________________________________

Dział: Budowa atomu i Układ okresowy pierwiastków.


odczytywanie z układu okresowego informacji o pierwiastkach (symbol, liczbę atomową, liczbę masową, masę atomową, charakter chemiczny - metal lub niemetal),

budowa atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); elektrony walencyjne.

na podstawie liczby atomowej i masowej ustalenie liczby protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka.

wyjaśnienie związku między budową atomu a położeniem w układzie

izotopy-definicja; różnice w budowie izotopów wodoru.

______________________________________________________________

Substancje i ich właściwości - dział

1. Właściwości substancji stosowanych na co dzie
ń, np.cukru, mąki, powietrza, wody
2. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć - masa, objętość, gęstość.
3. Ziarnista budowa materii, zjawisko dyfuzji, zmiany stanów skupienia.
4. Pierwiastek a związek chemiczny, metale i niemetale.
5. Mieszanina jednorodna i niejednorodna, metody rozdzielania mieszanin na składniki,np.woda i piasek, woda i sól, kreda i sól, siarka i opiłki żelaza, woda i olej, ocet i woda.


Zagadnienia przygotowała pani Brygida Labisz
K ą c i k   p r z e d m i o t o w y
C h e m i a