K ą c i k   p r z e d m i o t o w y
Powtórki przed egzaminem klasa III

Podstawy astronomiczne w geografii  (data zakończenia - 29.09.2017r.)
Budowa Układu Słonecznego
Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika
Cechy ruchu obiegowego Ziemi
Następstwa ruchu obiegowego
Cechy ruchu obrotowego Ziemi
Skutki ruchu obrotowego

Graficzna prezentacja danych geograficznych (data zakończenia -
20.10.2017r.)
Wykresy i diagramy w geografii
Mapa - jej odczytywanie oraz wykorzystanie w praktyce
Kontynenty i oceany Ziemi (wielkość, wzajemne położenie, i granice)
Wysokość względna i bezwzględna
Formy ukształtowania terenu
Wielkie formy powierzchni lądów i oceanów
Kierunki geograficzne
Południki i równoleżniki
Długość i szerokość geograficzna
Współrzędne geograficzne.

Sfery powłoki ziemskiej (data zakończenia -  24.11.2017r.)
Sfery powłoki ziemskiej i zależności między nimi
Budowa atmosfery
Pogoda i klimat oraz ich składniki
Cyrkulacja powietrza na Ziemi
Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych
Główne strefy klimatyczne Ziemi
Obieg wody w przyrodzie
Wszechocean światowy i jego podział
Wody lądowe
Lodowce i granica wiecznego śniegu
Kształtowanie linii brzegowej przez morze
Dzieje Ziemi
Budowa litosfery, zjawiska tektoniczne i wulkaniczne
Podział skał
Pedosfera - budowa gleby, przydatność rolnicza gleb
Gleby strefowe i astrefowe
G e o g r a f i a